PEDAGÓGIAI FÓKUSZÚ CÉLKITŰZÉSEK

 

GYAKORLATI SZINT: MENTORÁLÁS ÉS MÓDSZERTANI FEJLESZTÉS

Kiemelt célunk hátrányos helyzetű gyermekek és fiatalok, valamint családjaik támogatása.

A bizalmi kapcsolaton alapuló mentori viszony segítségével célunk a személyiség fejlődésének komplex segítése, beleértve a személyes és szociális kompetenciákat, az iskolai sikerességet és a tehetséggondozást.

További célunk a hátránykompenzáló programjaink keretében módszertani és attitűdbeli fejlődést biztosítani pedagógusjelöltek, segítő hivatást választók számára.

A gyakorlati tevékenységünk keretében törekszünk innovatív pedagógiai módszerek fejlesztésére, adaptálására.

Ezen szempontokat figyelembe véve működtetünk két tanodát:

 • Balástyai Motiváció Tanoda
 • Szegedi Motiváció Tanoda

Tanodáinkban konkrét módszertani innovációk, fejlesztések is történnek. Tanodai munkánkban olyan szakmai alapvetéseket igyekszünk szem előtt tartani, hogy azok a gyermekek számára minél személyreszabottabb és komplexebb segítséget nyújtsanak. Elsődleges fejlesztési területeink közé tartozik a Motiváció alapú szövegértés-fejlesztés. Pedagógiai szakmai konszenzus van arról, hogy a hátrányos helyzetű tanulók iskolai sikertelenségének egyik oka a szövegértési képességek viszonylagos alacsonyabb fejlettsége. Éppen ezért munkánk alapkövének tekintjük a szövegértés-fejlesztést.

A Motiváció alapú matematika szintén prioritást élvez tanodai munkánk során. Fontosnak tartjuk a logikai és matematikai alapkészségek fejlesztését, hiszen ezek hagyományosan a nehezebben elsajátítható készségek közé tartoznak.

A globális klímaváltozás okozta kihívásokra, nehézségekre reagálva fejlesztettük ki a Motiváció Klímatantervet. Ez a komplex tanterv a klímaváltozás tudományos alapjaitól kezdve, a klímaszorongás érzelmi hatásain át, a megoldási lehetőségek feltérképezéséig minden fontosabb aspektusra kiterjed. A klímatanterv a korábbi prioritásokhoz hasonlóan, több korcsportot ölel fel, éveken át tartó, komplex program.

Fontosnak tartjuk továbbá a tanulók önismeret-fejlesztését, pályaorientációs foglalkozások rendszeres megtartását.

Károsnak tartjuk a szexuális élettel és szexualitással kapcsolatos társadalmi tabusítást, így tanodai munkánkban figyelmet fordítunk a szexuális élettel kapcsolatos kérdések átbeszélésére is.

Tanulóink testi és lelki egészségének összetett kérdéskörét az Alexander-módszer beépítésével is igyekszünk segíteni.

Összefoglalóan, konkrét módszertani innovációk fejlesztése, dokumentálása:

 • Motiváció alapú szövegértés-fejlesztés
 • Motiváció alapú matematika
 • Motiváció Klímatanterv
 • Önismeret-fejlesztés
 • SzexEd
 • Pályaorientáció
 • Tárki projekt: online tanulási színtér fejlesztése és tesztelése
 • Alexander-módszer beépítése
 • Disputa-klub

 

RENDSZERSZINT: KUTATÁS, SZAKÉRTÉS, POLICY, ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉS

Kiemelt célunk, hogy a magyar oktatási rendszer, valamint az oktatás során alkalmazott tartalmak, módszerek vizsgálatával és fejlesztésével elősegítsük a hazai oktatás megújítását, a minőség emelését és a méltányosság erősödését.

Megoldási lehetőségeket és jó gyakorlatokat kívánunk kidolgozni annak érdekében, hogy növeljük az érintettek – elsősorban diákok, szülők, pedagógusok és további szakemberek – motiváltságát és együttműködését. Kiemelt kutatási-fejlesztési területünk a motiváció, az extrakurrikuláris tevékenységek, a szövegértés-fejlesztés, oktatási integráció, szegregáció és deszegregáció területei. Nemcsak a döntéshozókat és szakembereket, pedagógusokat, de a szélesebb értelemben vett közvéleményt is fogékonnyá szeretnénk tenni értékeink, eredményeink iránt.

Koordináljuk a TanodaPlatform hálózatot. A TanodaPlatform a magyarországi tanodamozgalomban meghatározó szerepet betöltő hálózat, illetve szakértői csoport, melyet a Motiváció Oktatási Egyesület koordinál. A TanodaPlatformot annak érdekében hoztunk létre, hogy hatékonyabban hallathassuk a hangunkat egy kiszámíthatóbb finanszírozásért, a tanodák szerepének tisztázásáért, a tanodai munka elismertségének növeléséért, valamint a tanodák munkájának szakmai támogatásáért. Hálózatunk magját egy szakértői csoport adja, amely legfontosabb feladatának az érdekérvényesítést tekinti. Ennek érdekében információkat gyűjtünk a tanodákról, hogy megmutathassuk a jó gyakorlatokat és megismerhessük a jellemző nehézségeket; műhelybeszélgetéseket szervezünk a tanodákat érintő szakmai kérdésekről, hogy közösen oldhassuk meg szakmai kihívásainkat; valamint egy honlapon és egy facebook-felület működtetésével megjelenítjük és összekötjük a tanodákat, hogy megmutathassuk magunkat és hatékonyabban kommunikálhassunk. Felléptünk az EFOP-3.3.1-15 tanodapályázat eredményei ellen és elértük egy új pályázati program kiírását. Együttműködünk az Oktatási Hivatallal és az Emberi Erőforrások Minisztériumával a tanodák normatív alapú finanszírozásának előkészítése érdekében.  A program az Open Society Institute támogatásával működik.

 • Tapasztalatcsere – Rosa Parks
 • Kutatás
  • Szelekció, tanulóválasztás (Civil support, kutatási eredmények)
  • Tanodák finanszírozása
  • Klímaváltozás oktatása a tanodákban
 • Antiszegregációs szakértői tevékenységek
 • Disszeminálás
  • Motiváció Kiadványok (Motiváció Módszertani Füzetek)
  • Tudományos publikációk készítése
   • Iskolakultúra
   • Tanítani Online
  • Tudományos konferenciák, workshopok szervezése, látogatása
   • PÉK 2022
  • Képzések: a fenti módszertani innovációkhoz kapcsolódva

KÖZÖSSÉGI FÓKUSZÚ CÉLKITŰZÉSEK

TÁRSADALMI ÉRZÉKENYÍTÉS, TÁJÉKOZTATÁS A TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ TÉMAKÖRÉBEN

Kiemelt célunk, a társadalmi párbeszéd támogatása, a különböző társadalmi csoportokkal szembeni előítéletek, sztereotípiák, tévhitek lebontása, valamint az esélyegyenlőség előmozdítása, különösen az oktatás terén.

A társadalmi érzékenyítést tágan értelmezzük, az aktív állampolgárság és a társadalmi felelősségvállalás gondolatának terjesztését is ide értjük. Országos és lokális fókuszú programok, rendezvények szervezésére és megvalósítására törekszünk a felsorolt témakörökben.

 

 • Érzékenyítő társasjátékok fejlesztése, használata
  • Mentortársas
  • Rendszerhiba
 • Esélyegyenlőségi kampányok
 • Esélyegyenlőségi képzések
 • IKSZ
 • Esélyszaki gyakornoki program (NELA)

 

KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁG

Kiemelt célunk a környezettudatos gondolkodás és cselekvés előmozdítása, mely szervezetünk mindennapi működésében és szakmai munkájában egyaránt tetten érhető.

Fontosnak tartjuk a klímaváltozás problémájának társadalmi tudatosítását, mely magában foglalja a komplex jelenség megismertetését, megoldások generálását, illetve a jövőben várható természeti, társadalmi és gazdasági változásokra való felkészülés és adaptáció támogatását. Mindezek mellett a természeti értékek megismerését, a természetközeli életmód elsajátítását is célul tűzzük ki.

 

 • KlímaFreskó
 • Motiváció Klímatanterv eszközei (terv, kidolgozás alatt)

 

LOKÁLPATRIOTIZMUS, KÖZÖSSÉGÉPÍTÉS, AKTIVIZMUS

Kiemelt célunk, hogy aktívan hatást gyakoroljunk a közvetlen környezetünkre, városunkra. Élhetőbbé, szerethetőbbé kívánjuk tenni Szegedet. Közösségeket szeretnénk építeni. Részt vállalunk a helyi civil szféra szervezésében, megerősítésében. Törekszünk az egyetemi és civil erőterek összekapcsolására, szinergencia elérésére. Természetesen a Motiváció Műhely közösségét is tudatosan építjük.

 

 • Civil Hub, nyitott közösségi tér (lásd: First step)
 • Nyitott közösségi programok
  • Társas Műhely
 • Szeged társasjáték-család
 • NőCik
 • IKSZ
 • ToolBox
 • Civil erőterek
  • Aspektus
  • Egyetem-Civilek-Önkéntesség csoport
  • Szabad Terek